ZNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ INFORMACE
Jestliže se na prodaném stroji během záruční doby vyskytne zřejmá vada materiálu, vada způsobená špatnou montáží nebo zpracováním, bude bezplatně odstraněna.

DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY
Na stroj zakoupený u společnosti HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. a nebo jejího autorizovaného prodejce, při dodržování stanoveného způsobu používání, dodržování veškerých servisních, záběhových a údržbových podmínek stanovených v návodu k použití a v této záruční knížce je společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. poskytována od data zakoupení následující záruční doba:
a. Záruka 2 roky na celý podvozek, 2 roky na kompletní motor, doživotní záruka na rám stroje
Platí pro koncového zákazníka, který se strojem nijak podnikatelsky nenakládá. Doživotní záruka na rám stroje platí pouze pro prvního majitele stroje.
b. Záruka 12 měsíců
Platí pro zákazníka, jenž je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, apod. Tento zákazník kupuje výrobek pro svoji obchodní nebo podnikatelskou činnost, požaduje uvedení své firmy při vystavování úplného daňového dokladu a na příslušném dokladu požaduje uvedení IČ, DPH, atd. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu, která je řízena obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby.
c. Záruka 1 měsíc a nebo dle vyznačení na prodejním dokladu.
Platí pro zákazníka, jenž používá stroj ke komerčním účelům. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu, která je řízena obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
a) Záruku lze uplatnit pouze ve stanovené záruční lhůtě u společnosti HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. nebo jejího autorizovaného prodejce a to bez zbytečných odkladů po zjištění závady.
b) Oprávněnost záruky posuzuje autorizovaný prodejce nebo u složitějších případů společnost HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. Tím nejsou dotčena práva zákazníka.
c) Odstranění vady bude provedeno opravou nebo výměnou součástí či skupin.
d) Zákazník (kupující) se zavazuje, že veškeré opravy a úpravy stroje budou v průběhu záruční doby prováděny pouze v autorizovaném servisu společnosti HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. Dále se zavazuje stroj ošetřovat dle plánu údržby předepsaném v uživatelské příručce a této záruční knížce.
e) Při uplatňování záruky je nutné předložit dokumenty deklarující vlastníka a prováděnou péči o stroj. Jde zejména o doklad o nabití (faktura) a tuto záruční knížku, která byla dodána při koupi nového stroje.

PRO UZNÁNÍ ZÁRUKY MUSÍ BÝT SPLNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:
a) Stroj byl provozován v souladu s podmínkami popsanými v uživatelské příručce a této záruční knížce.
b) Byly dodržovány veškeré servisní, záběhové a údržbové podmínky popsané v plánu údržby v uživatelské příručce a záruční knížce.
c) U stroje nebyl v záruční době překročen počet najetých kilometrů nebo motohodin. Odpovídající počet je specifikován v uživatelské příručce každého stroje.
d) Ve stroji bylo používáno pouze předepsané palivo, oleje a mazadla. Vše v předepsaném množství.
e) Stroj nebyl nadměrně zatěžován nebo používán v podmínkách kladoucí na stroj extrémní nároky (byl používán v souladu s všemi podmínkami pro používání popsanými v uživatelské příručce a této záruční knížce).
f) Stroj nebyl používán ke komerčním účelům, závodění, skákaní a agresivnímu stylu jízdy.
g) Na stroji nebyly učiněny jakékoli neoprávněné opravy, úpravy a zásahy, než výslovně schválené výrobcem nebo společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o.. Taktéž nebylo použito jiné, než výrobcem nebo společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. schválené příslušenství a doplňky.
h) Na stroji nebyl proveden žádný zásah jiným, než autorizovaným servisem nebo společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o.

PRÁVO NA ZÁRUKU ZANIKÁ ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:
a) Pokud zákazník (kupující) neuplatní záruku podle podmínek pro uplatnění záruky uvedených v předchozí kapitole.
b) Jestliže stroj nebyl zakoupen u autorizovaného prodejce nebo u společnosti HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o.
c) Pokud nebyly přesně dodržovány veškeré servisní, záběhové a údržbové podmínky popsané v plánu údržby v uživatelské příručce a této záruční knížce.
d) Pokud byl v záruční době překročen počet najetých kilometrů nebo motohodin. Odpovídající počet je specifikován v uživatelské příručce každého stroje.
e) Bylo-li ve stroji používáno jiné, než předepsané palivo, olej či mazivo nebo bylo v nesprávném množství.
f) Jestliže byl stroj nadměrně zatěžován nebo používán v podmínkách kladoucí na stroj extrémní nároky (nebyl používán v souladu s podmínkami pro používání popsanými v uživatelské příručce a této záruční knížce).
g) Pokud byl stroj používán ke komerčním účelům, závodění, skákání nebo agresivnímu stylu jízdy.
h) Jestliže byly na stroji učiněny jakékoli neoprávněné opravy, úpravy a zásahy, než výslovně schválené výrobcem nebo společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. nebo bylo použito jiné, než výrobcem nebo společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. schválené příslušenství a doplňky.
i) Na stroji byl proveden jakýkoli zásah jiným, než autorizovaným servisem nebo společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o.
j) Jsou-li na stroji poškozena, pozměněna nebo nečitelná výrobní čísla a identifikační značky výrobce.
k) Údaje v dokladech (technickém průkazu) neodpovídají příslušným údajům na čtyřkolce.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
a) Přirozené provozní opotřebení. Příklady dílů podléhajících opotřebení: pneumatiky, čepy, klouby, zapalovací svíčky, žárovky, filtry, akumulátory, brzdové destičky, spojky, pojistky, řemeny, řetězy, tlumiče, ložiska, atd.
b) Opotřebení součástí a náplní, jejichž fyzická životnost je přirozeně nižší, než délka záruční doby. Příklady těchto součástí: gumové součásti, gumové hadičky, náplně chlazení, náplně brzdového systému, atd.
c) Dlouhodobou barevnou stabilitu plastových a lakovaných dílů zatěžovaných UV zářením.
d) Vzniklé škody v důsledku nedostatečné péče, neplnění všech povinností popsaných v uživatelské příručce a této záruční knížce, zanedbání i zdánlivě bezvýznamných vad, nevhodnou přepravou, nevhodným uskladněním především v zimním období nebo špatným záběhem.
e) Přirozené hluky a vibrace motoru, které nemají vliv na funkci, provoz nebo životnost stroje.
f) Úkony spojené s běžnou údržbou, pravidelnými servisními prohlídkami, čištěním a dekarbonizací.
g) Škody na stroji způsobené havárií či pádem nebo vzniklé později jako důsledek těchto událostí.

NEDÍLNÉ ČÁSTI ZAKOUPENÉHO STROJE:
Každý zakoupený stroj se skládá z několika nedílných částí. Jsou to zejména: samotný produkt (ATV, UTV, MOTOCYKL), tento záruční list a uživatelská příručka.

VOLITELNÉ ČÁSTI ZAKOUPENÉHO STROJE:
Každý zakoupený stroj může obsahovat další volitelné příslušenství. Např.: technický průkaz nebo COC list, sadu nářadí, lékárnu, bezpečnostní zámek, a další. O konkrétní výbavě stroje se prosím předem informujte.

UPOZORNĚNÍ
Při neoprávněné reklamaci si autorizovaný servis nebo společnost HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. vyhrazuje plné právo na úhradu všech nákladů spojených s posouzením reklamované vady a jejím odstraněním. Vymontované součásti které byly vyměněny v rámci záruky, se nevracejí zpět zákazníkovi. V případě nespokojenosti s vyřízením vaší záruky v autorizovaném servisu se prosím neváhejte obrátit přímo na společnost HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o.

Prohlášení společnosti HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o.
Společnost HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za zranění nebo škody vzniklé jakýmkoliv způsobem (týká se to i úmrtí nebo zranění) následkem neodborného nebo nesprávného používání ATV/UTV a motocyklu. Kterákoliv osoba používající ATV/UTV a motocykl nebo účastnící se jakékoliv činnosti související s použitím ATV/UTV a motocyklu tak může činit jen za jasného porozumění podmínky, že tak činí zcela na vlastní nebezpečí.HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za díly, které nebyly dodány společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o. nebo jí byly dodány, ale nebyly odborně namontovány společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o., či odborným autorizovaným servisem, jež byl k této činnosti oprávněn na základě písemného ujednání se společností HARD & SOFT - Czech, spol. s r.o..

V Hlučíně 1.1.2006